มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

โครงการที่มูลนิธิร่วมสนับสนุน

ปี 2542

ให้ทุนวิจัยแก่คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ บทบาท หน้าที่ กระบวนการและโครงสร้างขององค์การกำกับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย”


 

ปี 2542

ให้ทุนแก่คณะทำงานเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ กระทรวงการคลัง ตามโครงการจัดสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง “การพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในตลาดพันธบัตรได้รับทราบผลการศึกษา และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ และเปิดโอกาสให้ซักถามวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นเพื่อคณะทำงานฯ จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานและเสนอต่อกระทรวงการคลัง


ปี 2542

ให้ทุนแก่คณะทำงานเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ กระทรวงการคลัง ตามโครงการอบรมทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “ ระบบการบริหารหนี้สาธารณะ (Managing Fiscal Risk)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหนี้ภาครัฐ สามารถเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพให้การกำกับดูแลให้รัฐบาลมีเงินทุนเพียงพอเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสามารถควบคุมหนี้ได้ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกมาเป็นผู้ร่วมบรรยายและให้ข้อแนะนำ


 

ปี 2542

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Instutute Of Directors Association หรือ IOD ) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพทย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ธนาคารแห่งประเทศไทย และ World Bank โดยมีภารกิจหลัก คือ พัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัทเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นศูนย์กลางของกรรมการบริษัทในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของระบบการกำกับดูแลภายในบริษัทให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ปี 2542

ทำการจัดเลี้ยง Dinner Speech หัวข้อเรื่อง “The Great Recession and The Recovery” เสนอโดย Professor Paul Krugman ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย MIT ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2542 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมกันรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนวิสัยทัศน์ของ Professor Paul Kruman โดยมูลนิธิได้รับความร่วมมือและเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ภายใต้การประสานงานของ Thailand US Business Council มีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน


 

ปี 2546

จัดประชุมให้มีการอภิปรายเรื่อง “ เศรษฐิกิจไทยปี 2003 : มุมมองจากนักวิเคราะห์ต่างแดน ( Thailand 2003 : Internation Analyst assessment )” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทราวงการคลัง โดยเชิญนักวิเคราะห์ของสถาบันวิเทศธนกิจชั้นนำ จากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชียมาอภิปราย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์


ปี 2546

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ “ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 14 แห่ง มอบให้ บริษัทแฟมิลี่ โนฮาว จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยมูลนิธิให้เงินทุนสนับสนุน


 

ปี 2546

ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ กองทุนบำเหน็จข้าราชการ (กบข.) ในการจัดประชุมนานาชาติ Asian Pension Roundtable ร่วมกับ The Asia Foundation และ Pacific Pension Institute ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารการลงทุนด้วยระบบธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเงินออมระยะยาวในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน และช่วยพัฒนาระบบตลาดทุนของประเทศและภาคพื้นเอเชีย


ปี 2547 - 2548

ตามที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ร่วมกันก่อตั้ง “โครงการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านผู้ลงทุนสถาบัน” หรือโครงการ “ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม” เมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนทั่วไปในการลงทุนผ่านกองทุนรวม โครงการนี้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับแนวนโยบายหลักของประเทศในการวางรากฐานภาคตลาดทุน พร้อมเป็นเสาหลักในระบบการเงินของประเทศ มูลนิธิฯจึงให้เงินทุนสนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 ถึง ปี2548


 

ปี 2548

มูลนิธิสนับสนุนโครงการประกวดบทความเรื่อง “บทเรียนการลงทุน” แก่บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด เจ้าของนิตยสาร Money & Wealth เพื่อปลุกเร้าให้นักลงทุนทุกสาขาอาชีพที่เคยผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสครุ่นคิดและใคร่ครวญประสบการณ์การลงทุนของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น


ปี 2548

บริจาคเงินและบริจาคหนังสือให้โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แก่มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ผ่านบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 48 ปี


 

ปี 2548

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “100 ปี พันธบัตรไทย” แก่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเงินของประเทศไทย


ปี 2548 ,ปี 2551-2558

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกกรมการแห่งปี แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน เป็นคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีฯ หรือ “BOARD OF THE YEAR”ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้กิจกรรมของคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับ CORPORATE GOVERNANCE ในประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยด้วย


 

ปี 2548

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของการออม” แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยในระยะยาว


ปี 2549,2551

มูลนิธิฯให้เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่โครงการ “ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม”


 

ปี 2549

มูลนิธิฯให้เงินสนับสนุนโครงการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
○ โครงการแปลและจัดพิมพ์หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Government ) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกและผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของ IOD มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการดังกล่าวให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานในระบบตลาดทุนของประเทศไทย และเป็นการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนด้วย
○ โครงการจัดพิมพ์รายงาน Corporate Governmance Report of Thai Listed Companies 2006 ซึ่งเป็นรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมจำนวนประมาณ 450 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเห็นถึงความสำคัญและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำรายงานประเมินผลไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานในระบบตลาดทุน และพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


ปี 2549

บริจาคเงินสบทุนทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ(เพื่อช่วยภาคใต้)” เป็นทุนที่จัดสรรช่วยเหลือภาคใต้ที่ประสบภัยในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ความช่วยเหลือจากทางราชการไปไม่ถึง รวมถึงการสร้างโรงเรียนด้วย


 

ปี 2551

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการจัดทำคู่มือ “แนวทางการออกเสียงของผู้ถือหุ้น” โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อทำคู่มือให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมูลนิธิฯได้ทำหน้าที่ประสานงานการจัดพิพม์คู่มือและให้เงินทุนสนับสนุนโครงการผ่านสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


ปี 2551

ให้เงินสนับสนุนโครงการจัดอบรมความรู้ตราสารหนี้ แก่สมาคมตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA ) ทั้งนี้ สมาคมตราสารหนี้ไทย ได้จัดอบรมให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

ปี 2551

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินสำหรับเยาวชน และนิสิต นักศึกษา แก่สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทักษะด้านการเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเยาวชนอันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพการเงินที่เข้มแข็ง และเป็นผู้ลงทุนทีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการ “เงินทอง ของมีค่า The Champion”สำหรับเยาวชนระดับ ม.4 - ม.5 และโครงการ “Young Financial Star Compettition” สำหรับนิสิตนักศึกษา โดยมูลนิธิได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน


ปี 2551

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและวัดผลการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยจะวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของบริษัทไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล


 

ปี 2551

ให้เงินทุนสนับสนุนรายการโทรทัศน์ในโครงการ “ชีวิต คือการลงทุน” แก่บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการลงทุนให้เกิดในสังคมไทย