มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

คณะกรรมการบริหารประธานกรรมการ

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต


วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประกอบไปด้วยการให้ความสนับสนุนต่อกิจกรรมใดๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศ ทั้งนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการแล้ว มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานในระบบตลาดทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและสถาบันการเงินในวงการตลาดทุนไปพร้อมกัน


READ MORE CONTACT US
 
Board of Directors

OUR TEAM

 

นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์

รองประธานกรรมการ

นายสันต์
โชติพฤกษ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายผดุง
เตชะศรินทร์

กรรมการ

นายวิสุทธิ์
มนตริวัต

กรรมการ

นางสาวพจณี
พรหมโรจน์

กรรมการและเหรัญญิก

นายนันทพัทธ
พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ