มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

คณะกรรมการบริหารประธานกรรมการ

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต


วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประกอบไปด้วยการให้ความสนับสนุนต่อกิจกรรมใดๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศ ทั้งนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการแล้ว มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานในระบบตลาดทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและสถาบันการเงินในวงการตลาดทุนไปพร้อมกัน


READ MORE CONTACT US
 
Board of Directors

OUR TEAM

นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์

รองประธานกรรมการ

นายสันต์
โชติพฤกษ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 

นายผดุง
เตชะศรินทร์

กรรมการ

นายวิสุทธิ์
มนตริวัต

กรรมการ

นางสาวพจณี
พรหมโรจน์

กรรมการและเหรัญญิก

นายนันทพัทธ
พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
 

นางสาวนัทธ์หทัย
พุกกะณะสุต

กรรมการ

นางสาวกรประณม
วงษ์มงคล

กรรมการ

นายระวิ
กูรมะโรหิต

กรรมการ

นายศิทัศน์
ประเสริฐมนูกิจ

กรรมการ